ZOBACZ
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15  
Pon.-Pt. 07:30-15:30
Sob. Nieczynne
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku

 Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0024/18

Oś Priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Nazwa Wnioskodawcy: Inspiracja Rafał Piotrowski

Partner Projektu: Powiat Działdowski/Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Okres realizacji projektu: 01.01.2019- 31.08.2019

Wartość projektu: 352 958,50 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 317 127,65 zł.

 

Cel główny projektu:

Projekt .partnerski pomiędzy Inspiracja Rafał Piotrowski a Powiat Działdowski skierowany jest do uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 35 uczniów (11K) i 3 nauczycieli (3M) uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie 01.01.2019 – 31.08.2019.

Główne działania w projekcie:

  1. Dopasowanie metod i treści kształcenia w zawodzie technik budownictwa i technik organizacji reklamy do potrzeb rynku pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

 

  1. Test predyspozycji uczniów oraz diagnoza umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów
  2. Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli
  3. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
  4. Staże zawodowe

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do 35 uczniów i 3 nauczycieli z Zespołu Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

Rekrutacja:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 uczniów oraz 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Lidzbarku, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Kryteria formalne:

– wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie klas III Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Budownictwa i Szkoły Branżowej Zespołu Szkół w Lidzbarku ( w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klas II ) Uczniowie to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. mazowieckiego w rozumienie KC.

– uczniowie pełnoletni

– nauczyciele zawodu Zespołu Szkół w Lidzbarku- Technikum Budownictwa oraz Technikum Organizacji Reklamy

Kryteria premiujące wśród uczniów:

uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie

– uczniowie z rodzic o niskim statusie materialnym korzystający ze świadczeń OPS

Kryteria premiujące wśród nauczycieli:

– nauczyciel zawodu, który nie uczestniczył w ostatnim roku szkolnym w żadnej formie podwyższania kompetencji/ kwalifikacji

NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie Zespołów Szkół w Lidzbarku.

OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół oraz koordynatorem projektu. Kontrola obejmować będzie przedłożoną dokumentację rekrutacyjną,  następnie dodatkową dokumentację potwierdzającą kwalifikacje uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

„Nowe kompetencje- lepsza przyszłość”
Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 30.09.2017
Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas III-IV Technikum, oraz uczniów klas II-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
w Lidzbarku.

W ramach projektu uczniom oferujemy:
Możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie wyboru zawodu dla uczniów Technikum ( Klasy III- IV)

– Diagnoza potrzeb i możliwości

– Szkolenie z umiejętności autoprezentacji

– Szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem

– Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem AUTOCAD

– Szkolenie z zakresu OZE

– Kosztorysowanie

– Grafika komputerowa COREL

– Grafika komputerowa PHOTOSHOP-

– Przewidziane staże dla uczniów Technikum: budownictwo, organizacja reklamy i ochrona środowiska.

Możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie wyboru zawodu dla uczniów ZSZ ( Klasy II-III )
– Diagnoza potrzeb i możliwości

– Szkolenie z umiejętności autoprezentacji

– Szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem

– Obsługa specjalistycznych maszyn stolarskich

– Carving

– Warsztaty meblarsko- tapicerskie z renowacji mebli

– Diagnostyka komputera pokładowego samochodu lub naprawa motorów

– Obsługa kasy fiskalnej

– Nowoczesne techniki strzyżenia

– Praktyki zawodowe dla uczniów ZSZ w zawodach: stolarz, kucharz, tapicer, mechanik, sprzedawca, fryzjer

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 30 uczniów, tj. 15 uczniów (7K) klasy III-IV Technikum w Lidzbarku kształcących się w zawodzie technik bud., ochr. Roślin, org. Rekl., oraz 15 uczniów (8 K) Klasy II-III ZSZ w Lidzbarku kształcących się w zawodzie mechanik, kucharz, stolarz, tapicer, sprzedawca, fryzjer poprzez realizowane dodatkowe szkolenia/ kursy zawodowe dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców, staże zawodowe dla UP z Technikum , większej ilości praktyk zawodowych dla UP z ZSZ w rzeczywistych warsztatach pracy, szkolenie z autoprezentacji i technik radzenia sobie ze stresem w terminie 01.12.2016- 30.09.2017.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
w partnerstwie z Powiatem Działdowskim/ ZS im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Kontakt:
Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark. Tel 23 696 15 15

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Współpracujemy z


Skonaktuj się z Nami
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
zslidzbark@vp.pl Sekretariat Szkoły
pn-pt 7.30-15.30
Sobota nieczynne