ZOBACZ
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15  
Pon.-Pt. 07:30-15:30
Sob. Nieczynne
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
1.02 – 31.08.2019 Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku

Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0024/18

Oś Priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Nazwa Wnioskodawcy: Inspiracja Rafał Piotrowski

Partner Projektu: Powiat Działdowski/Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019- 31.08.2019

Wartość projektu: 352 958,50 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 317 127,65 zł. 

Cel główny projektu:

Projekt .partnerski pomiędzy Inspiracja Rafał Piotrowski a Powiat Działdowski skierowany jest do uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 35 uczniów (11K) i 3 nauczycieli (3M) uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie 01.01.2019 – 31.08.2019.

Główne działania w projekcie:

  1. Dopasowanie metod i treści kształcenia w zawodzie technik budownictwa i technik organizacji reklamy do potrzeb rynku pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do 35 uczniów i 3 nauczycieli z Zespołu Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

Rekrutacja:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 uczniów oraz 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Lidzbarku, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Kryteria formalne:

– wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie klas III Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Budownictwa i Szkoły Branżowej Zespołu Szkół w Lidzbarku ( w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klas II ) Uczniowie to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. mazowieckiego w rozumienie KC.

– uczniowie pełnoletni

– nauczyciele zawodu Zespołu Szkół w Lidzbarku- Technikum Budownictwa oraz Technikum Organizacji Reklamy

Kryteria premiujące wśród uczniów:

uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie

– uczniowie z rodzic o niskim statusie materialnym korzystający ze świadczeń OPS

Kryteria premiujące wśród nauczycieli:

– nauczyciel zawodu, który nie uczestniczył w ostatnim roku szkolnym w żadnej formie podwyższania kompetencji/ kwalifikacji

NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie Zespołów Szkół w Lidzbarku.

OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół oraz koordynatorem projektu. Kontrola obejmować będzie przedłożoną dokumentację rekrutacyjną,  następnie dodatkową dokumentację potwierdzającą kwalifikacje uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

Współpracujemy z


Skonaktuj się z Nami
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
zslidzbark@vp.pl Sekretariat Szkoły
pn-pt 7.30-15.30
Sobota nieczynne